wyvern_kalyx's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 2973
1
Sporepoints from someone rating kittens
- 08/14/18
1
Sporepoints from someone rating Random Pokemon Battle
- 07/29/18
1
Sporepoints from someone rating Random Pokemon Battle 2
- 07/29/18
1
Sporepoints from someone rating Fireflies
- 07/28/18
1
Sporepoints from someone rating TP- Walk! part 4
- 07/06/18
1
Sporepoints from someone playing kittens
- 08/31/17
1
Sporepoints from someone playing RavenPack
- 06/16/17
1
Sporepoints from someone playing Gorge Clan Template
- 06/16/17
1
Sporepoints from someone playing MFC Camp
- 05/13/17
1
Sporepoints from someone playing life of an ant (flying ver)
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating life of an ant (flying ver)
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P5
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P5
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P4
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P4
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P3
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P3
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P2
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P2
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P1
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P1
- 12/20/16
1
Sporepoints from someone playing Random Pokemon Battle 2
- 06/04/16
1
Sporepoints from someone playing Random Pokemon Battle
- 06/03/16
1
Sporepoints from someone playing Never-Ending Tunnle Slide
- 05/16/16
1
Sporepoints from someone playing kittens
- 02/08/15
1
Sporepoints from someone playing Wolf Pup Adoptions
- 07/30/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P3
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E2 P3
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E2 P2
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E2 P2
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E2 P1
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E2 P1
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P26
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E1 P26
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P25
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P25
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P24
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P24
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P23
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P23
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E1 P22
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P22
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P21
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P21
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P20
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P20
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P19
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P19
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P18
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P17
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P17
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E1 P16
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P16
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P15
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P14
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P13
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P13
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P12
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P12
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P11
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P11
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P10
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P10
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P9
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E1 P9
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E1 P8
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSo5P E1 P8
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P7
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P7
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P6
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P6
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P5
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P5
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P4
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P4
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P3
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P3
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P2
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P2
- 07/02/14
1
Sporepoints from someone playing TSO5P E1 P1
- 06/30/14
1
Sporepoints from someone rating TSO5P E1 P1
- 06/30/14
1
Sporepoints from someone rating Scrapbook V1
- 05/08/14
1
Sporepoints from someone playing Scrapbook V1
- 05/08/14
1
Sporepoints from someone playing I choose you! Snivy!
- 01/20/14
1
Sporepoints from someone playing Toothless's Attack Fury
- 10/01/13
1
Sporepoints from someone rating Toothless's Attack Fury
- 10/01/13
1
Sporepoints from someone rating MFC- GOODBYE PARTY!
- 09/23/13
1
Sporepoints from someone playing MFC- GOODBYE PARTY!
- 09/23/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P16 (fixed)
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing Bloodclan
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing FernClan
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P16 (fixed)
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P20
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P19
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P18
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P17
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P16 (fixed)
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P15
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P14
- 08/20/13
1
Sporepoints from someone playing TSo5P E2 P12
- 08/20/13