nevio's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 2167
1
Sporepoints from someone playing Insektopia webung
- 04/09/13
1
Sporepoints from someone playing Insektopia webung
- 04/09/13
1
Sporepoints from someone rating SsC_Tutorial
- 03/01/13
1
Sporepoints from someone rating Insektopia webung
- 08/25/11
1
Sporepoints from someone rating Insektopia webung
- 08/25/11
1
Sporepoints from someone rating Insektopia webung
- 08/25/11
1
Sporepoints from someone playing Crazy explusion show
- 06/27/11
1
Sporepoints from someone playing Nevio halls
- 06/12/11
1
Sporepoints from someone rating Nevio halls
- 06/12/11
1
Sporepoints from someone playing New worlds part 1
- 03/09/11
1
Sporepoints from someone rating New worlds part 1
- 03/09/11
1
Sporepoints from someone playing Crazy explusion show
- 02/05/11
1
Sporepoints from someone rating SsC Schlacht Miranda 22222222222
- 01/16/11
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 01/04/11
1
Sporepoints from someone playing Insektopia Alpha version
- 12/04/10
15
Sporepoints from someone playing Insektopia Alpha version
- 12/04/10
1
Sporepoints from someone playing Bronki and Monchie
- 11/20/10
1
Sporepoints from someone rating Bronki and Monchie
- 11/20/10
1
Sporepoints from someone rating Candyworld 1
- 11/20/10
1
Sporepoints from someone playing Nevios Starbase
- 11/20/10
1
Sporepoints from someone rating Insektopia Alpha version
- 11/19/10
1
Sporepoints from someone playing Nevio´s Funpark
- 11/19/10
1
Sporepoints from someone rating Kriegsunglück
- 11/14/10
1
Sporepoints from someone playing Insektopia webung
- 11/06/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 10/31/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 10/31/10
1
Sporepoints from someone playing Insektopia webung
- 10/24/10
1
Sporepoints from someone rating Insektopia webung
- 10/24/10
1
Sporepoints from someone playing Insektopia webung
- 10/23/10
1
Sporepoints from someone rating Insektopia webung
- 10/23/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 10/09/10
1
Sporepoints from someone playing Starbase tEMPLATE (silver)
- 10/03/10
1
Sporepoints from someone rating Starbase tEMPLATE (silver)
- 10/03/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 10/02/10
1
Sporepoints from someone playing New worlds part 1
- 10/01/10
15
Sporepoints from someone playing New worlds part 1
- 10/01/10
1
Sporepoints from someone playing Bronki and Monchie Puppenhaus
- 09/21/10
1
Sporepoints from someone rating Bronki and Monchie Puppenhaus
- 09/21/10
1
Sporepoints from someone rating Candyworld 1
- 09/12/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing Candyworld 1
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone rating Candyworld 1
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Tutorial
- 09/11/10
1
Sporepoints from someone rating Dreamworld Bahn
- 09/10/10
1
Sporepoints from someone playing TEST
- 09/10/10
1
Sporepoints from someone playing TEST
- 09/10/10
1
Sporepoints from someone playing TEST
- 09/10/10
1
Sporepoints from someone rating TEST
- 09/10/10
1
Sporepoints from someone rating Kriegsunglück
- 08/19/10
1
Sporepoints for rating How to be a Master of GA! Intro by RexBleachfreak33
- 08/18/10
15
Sporepoints for playing How to be a Master of GA! Intro by RexBleachfreak33
- 08/18/10
1
Sporepoints from someone playing For alanw´s planeten contest
- 08/13/10
1
Sporepoints from someone rating For alanw´s planeten contest
- 08/13/10
1
Sporepoints from someone playing SsC The Legion of war treff
- 08/11/10
1
Sporepoints from someone rating SsC The Legion of war treff
- 08/11/10
1
Sporepoints from someone rating Kriegsunglück
- 08/04/10
1
Sporepoints from someone rating Kriegsunglück
- 07/31/10
1
Sporepoints from someone playing Kriegsunglück
- 07/31/10
1
Sporepoints for rating Tunnelz 2 by alanw
- 07/30/10
29
Sporepoints for playing Tunnelz 2 by alanw
- 07/30/10
1
Sporepoints for rating 'Sol-2' Anti-Gravity Racing by PJFAN909
- 07/28/10
1
Sporepoints for rating Bauder's Gate - Episode 1 by Parkaboy
- 07/15/10
1
Sporepoints from someone playing Tritain Story 3
- 07/15/10
1
Sporepoints from someone rating Tritain Story 3
- 07/15/10
1
Sporepoints from someone playing Bronki and Monchie Puppenhaus
- 07/14/10
1
Sporepoints from someone rating Bronki and Monchie Puppenhaus
- 07/14/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/10/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 07/10/10
1
Sporepoints from someone rating Kriegsunglück
- 07/08/10
1
Sporepoints for rating Space Wrecked by Fujii
- 07/08/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/07/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/07/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 07/07/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 07/06/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/06/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone rating SsC_Zachio
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing SsC 2_COUNTDOWN TRAILER
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone rating SsC 2_COUNTDOWN TRAILER
- 07/05/10
15
Sporepoints for playing Spore Der Film by PJFAN909
- 07/05/10
1
Sporepoints for rating Spore Der Film by PJFAN909
- 07/05/10
1
Sporepoints from someone playing Nevios Starbase
- 07/02/10
1
Sporepoints from someone playing Nevios Starbase
- 07/02/10
1
Sporepoints from someone playing Nevios Starbase
- 07/02/10
1
Sporepoints from someone playing Nevios Starbase
- 07/02/10
1
Sporepoints from someone rating Nevios Starbase
- 07/02/10
1
Sporepoints from someone rating Spore Microscope(Demoversion)
- 07/01/10