jaells's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 3830
1
Sporepoints from someone playing 2 steps
- 11/24/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 11/12/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 11/11/17
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/11/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 11/02/17
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/01/17
1
Sporepoints from someone playing THROUGH THE LAVA
- 10/21/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 10/15/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/18/17
1
Sporepoints from someone playing the krusty krab
- 08/10/17
1
Sporepoints from someone rating the krusty krab
- 08/10/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 07/15/17
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/30/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/11/17
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 04/23/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 03/30/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 03/25/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 03/23/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 02/24/17
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/29/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 09/08/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/24/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/17/16
1
Sporepoints from someone playing THROUGH THE LAVA
- 08/12/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/13/16
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/13/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 05/31/16
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 05/31/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 04/29/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 04/09/16
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 04/04/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 02/15/16
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 01/11/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 01/09/16
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 01/04/16
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/31/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/30/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/30/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/22/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/22/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/14/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/13/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/13/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/13/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/10/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/07/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/07/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/24/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/08/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 11/01/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/01/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 10/31/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 07/09/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 07/09/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/18/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/18/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/11/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/08/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/01/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 05/28/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 05/28/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 05/27/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 05/17/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 05/03/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 05/02/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 04/19/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 04/19/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 03/28/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 03/28/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 03/27/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 03/27/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 02/11/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 01/15/15
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 01/12/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 01/12/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 01/06/15
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/30/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/23/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/22/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/21/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/21/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 12/19/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 12/06/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 11/11/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 11/05/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 10/11/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/29/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/22/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 08/18/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 07/24/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 07/15/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 07/09/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 07/01/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/30/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/30/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/24/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/24/14
1
Sporepoints from someone rating Readerdome
- 06/22/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/22/14
1
Sporepoints from someone playing Readerdome
- 06/16/14