Lumorei's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 2198
1
Sporepoints for rating by
- 02/26/13
1
Sporepoints for playing by
- 02/21/13
1
Sporepoints for playing by
- 02/20/13
1
Sporepoints for playing by
- 02/09/13
1
Sporepoints for playing by
- 02/09/13
1
Sporepoints for playing by
- 01/01/13
1
Sporepoints for rating by
- 01/01/13
1
Sporepoints for playing by
- 05/25/12
1
Sporepoints for playing by
- 03/24/12
1
Sporepoints for rating by
- 03/24/12
1
Sporepoints for playing by
- 03/24/12
1
Sporepoints for rating by
- 03/24/12
1
Sporepoints for rating by
- 03/24/12
1
Sporepoints for playing by
- 03/24/12
1
Sporepoints for playing by
- 02/22/12
1
Sporepoints for playing by
- 02/14/12
1
Sporepoints for playing by
- 11/09/11
1
Sporepoints for rating by
- 11/09/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/16/11
1
Sporepoints for playing by
- 09/17/11
1
Sporepoints for playing by
- 08/09/11
1
Sporepoints for rating by
- 07/22/11
1
Sporepoints for playing by
- 07/22/11
1
Sporepoints for rating by
- 07/14/11
1
Sporepoints for playing by
- 06/30/11
1
Sporepoints for playing by
- 06/23/11
1
Sporepoints for rating by
- 06/23/11
1
Sporepoints for rating by
- 05/27/11
1
Sporepoints for playing by
- 04/26/11
1
Sporepoints for playing by
- 04/05/11
1
Sporepoints for rating by
- 04/05/11
1
Sporepoints for playing by
- 04/05/11
1
Sporepoints for rating by
- 03/24/11
1
Sporepoints for playing by
- 03/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 03/13/11
1
Sporepoints for playing by
- 02/16/11
1
Sporepoints for rating by
- 02/16/11
1
Sporepoints for rating by
- 02/05/11
1
Sporepoints for rating by
- 01/16/11
1
Sporepoints for rating by
- 01/02/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/28/10
1
Sporepoints for rating by
- 11/15/10
1
Sporepoints for rating by
- 11/03/10
1
Sporepoints for playing by
- 10/03/10
1
Sporepoints for playing by
- 09/18/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/18/10
1
Sporepoints for playing by
- 09/16/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/16/10
1
Sporepoints for playing by
- 09/05/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/05/10
1
Sporepoints for playing by
- 09/04/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/04/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/04/10
1
Sporepoints for playing by
- 09/03/10
1
Sporepoints for rating by
- 09/03/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/27/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/20/10
1
Sporepoints for playing by
- 08/20/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/17/10
1
Sporepoints for playing by
- 08/13/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/13/10
1
Sporepoints for playing by
- 08/10/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/10/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/09/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/06/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/30/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/30/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/29/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/28/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/28/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/28/10
5
Sporepoints for playing Top Secret Museum by techno605
- 07/12/10
1
Sporepoints for rating Top Secret Museum by techno605
- 07/12/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/12/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/11/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/09/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/09/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/07/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/07/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/07/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/07/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/07/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/07/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/05/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/05/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/05/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/05/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/05/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/04/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/04/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/04/10
5
Sporepoints for playing by
- 07/04/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/04/10
15
Sporepoints for playing by
- 07/04/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/03/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/03/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/03/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/03/10
1
Sporepoints for rating by
- 06/29/10
1
Sporepoints for rating by
- 06/26/10