LegoBen1's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 3729
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 06/24/18
1
Sporepoints from someone playing Xenoplanet Tad
- 08/30/16
1
Sporepoints from someone rating Xenoplanet Tad
- 08/30/16
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 10/31/15
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 10/31/15
1
Sporepoints from someone rating Mind Battle
- 06/08/15
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 07/14/14
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 07/11/14
1
Sporepoints from someone playing Death Star Template
- 03/17/14
1
Sporepoints from someone playing Black hole maker
- 02/23/14
1
Sporepoints from someone playing Boat Ride
- 01/07/14
1
Sporepoints from someone playing Find the Scrolls of science
- 01/06/14
1
Sporepoints from someone playing Swimtastics!
- 08/03/13
1
Sporepoints from someone playing Mars Mission
- 05/01/13
1
Sporepoints from someone rating Mars Mission
- 05/01/13
1
Sporepoints from someone playing Skylark Episode 1
- 05/01/13
1
Sporepoints from someone playing Death Star Template
- 05/01/13
1
Sporepoints from someone playing Swimtastics!
- 04/26/13
1
Sporepoints from someone playing Apollo 11
- 02/18/13
1
Sporepoints from someone rating Apollo 11
- 02/18/13
1
Sporepoints from someone playing Explosive Chain Reaction
- 02/18/13
1
Sporepoints from someone playing Xenoplanet Tad
- 12/27/12
1
Sporepoints from someone rating Xenoplanet Tad
- 12/27/12
1
Sporepoints from someone playing Death Star Template
- 11/17/12
1
Sporepoints from someone rating Xenoplanet Tad
- 10/27/12
1
Sporepoints from someone playing Jump Jump Revolution
- 09/08/12
1
Sporepoints from someone playing Mars Mission
- 09/04/12
1
Sporepoints from someone rating Mars Mission
- 09/04/12
1
Sporepoints from someone playing Black hole maker
- 08/19/12
1
Sporepoints from someone rating Mars Mission
- 08/01/12
1
Sporepoints from someone playing Mars Mission
- 08/01/12
1
Sporepoints from someone playing Rigar prime
- 07/22/12
1
Sporepoints from someone playing Easy Points
- 06/11/12
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 05/07/12
1
Sporepoints from someone playing Xenoplanet Tad
- 04/19/12
1
Sporepoints from someone playing Swimtastics!
- 03/27/12
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 03/25/12
1
Sporepoints from someone playing Flying! 2
- 03/25/12
1
Sporepoints from someone rating Explosive Chain reaction 2
- 03/07/12
1
Sporepoints from someone playing Explosive Chain reaction 2
- 03/07/12
1
Sporepoints from someone playing Explosive Chain Reaction
- 03/07/12
1
Sporepoints from someone rating Explosive Chain Reaction
- 03/07/12
1
Sporepoints from someone playing Mars Mission
- 03/06/12
1
Sporepoints from someone rating Mars Mission
- 03/06/12
1
Sporepoints from someone playing Cruiser Control
- 03/06/12
1
Sporepoints from someone rating Cruiser Control
- 03/06/12
1
Sporepoints from someone rating Apolla, the return
- 02/25/12
1
Sporepoints from someone playing Hover ride
- 02/21/12
1
Sporepoints from someone playing Tadlig Ranch
- 02/20/12
1
Sporepoints from someone rating The Test
- 02/13/12
1
Sporepoints from someone rating Xenoplanet Tad
- 01/02/12
1
Sporepoints from someone playing Xenoplanet Tad
- 01/02/12
1
Sporepoints from someone playing Mars Mission
- 12/30/11
1
Sporepoints from someone rating Mars Mission
- 12/30/11
1
Sporepoints from someone playing Hover ride
- 12/28/11
1
Sporepoints from someone rating Hover ride
- 12/28/11
1
Sporepoints from someone playing Jump Jump Revolution
- 12/25/11
1
Sporepoints from someone playing Mind Battle
- 12/21/11
1
Sporepoints from someone playing Black hole maker
- 11/13/11
1
Sporepoints from someone rating Tad City Spaceport
- 10/21/11
1
Sporepoints from someone playing Lots of flying Tadigs!
- 10/19/11
1
Sporepoints from someone rating Easy Points
- 10/18/11
1
Sporepoints from someone playing Tadlig Ranch
- 10/18/11
1
Sporepoints from someone rating Tadlig Ranch
- 10/18/11
1
Sporepoints from someone playing Lots of Falling Tadigs!
- 10/18/11
1
Sporepoints from someone rating Lots of Falling Tadigs!
- 10/18/11
1
Sporepoints from someone rating The Test
- 10/16/11
1
Sporepoints from someone playing AntiGravity pit
- 09/27/11
1
Sporepoints from someone rating AntiGravity pit
- 09/27/11
1
Sporepoints from someone playing Cruiser Control
- 09/16/11
1
Sporepoints from someone rating Cruiser Control
- 09/16/11
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 09/05/11
1
Sporepoints from someone rating Atlantis
- 09/05/11
1
Sporepoints from someone playing Boat Ride
- 09/04/11
1
Sporepoints from someone playing The Test
- 08/30/11
1
Sporepoints from someone playing Easy Points
- 08/28/11
1
Sporepoints from someone playing Boat Ride
- 08/26/11
1
Sporepoints from someone playing Boat Ride
- 08/26/11
1
Sporepoints from someone playing Explosive Chain Reaction
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone rating Explosive Chain Reaction
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone rating Real House Example
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone playing Real House Example
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone playing Orbital tour
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone rating Orbital tour
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone rating Cruiser Control
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone playing Fusion Reactor
- 08/16/11
1
Sporepoints from someone playing 2001 space odessy template
- 08/09/11
1
Sporepoints from someone playing AntiGravity pit
- 08/05/11
1
Sporepoints from someone playing AntiGravity pit
- 08/05/11
1
Sporepoints from someone playing AntiGravity pit
- 08/05/11
1
Sporepoints from someone playing Atlantis
- 08/02/11
1
Sporepoints for playing by
- 08/01/11
1
Sporepoints from someone rating Apollo 11
- 07/24/11
1
Sporepoints from someone playing Apollo 11
- 07/24/11
1
Sporepoints from someone playing Zero Gravity Field
- 07/19/11
1
Sporepoints from someone playing 2001 space odessy template
- 07/13/11
1
Sporepoints from someone playing The Test
- 07/10/11
1
Sporepoints from someone playing The Morax Chronicles
- 07/07/11
1
Sporepoints from someone rating The Morax Chronicles
- 07/07/11
1
Sporepoints from someone playing Xenoplanet Tad
- 06/14/11