Kuzuki's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 3457
1
Sporepoints from someone playing Spacegate
- 07/04/18
1
Sporepoints from someone playing The Parcour
- 09/15/17
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live part 1
- 09/15/17
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 09/15/17
1
Sporepoints from someone playing Elemente des Lebens Teil 1
- 09/09/17
1
Sporepoints from someone rating Elemente des Lebens Teil 1
- 09/09/17
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 09/01/17
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live part 1
- 09/01/17
1
Sporepoints from someone playing The Parcour
- 07/30/17
1
Sporepoints from someone rating The Parcour [Remake]
- 07/13/16
1
Sporepoints from someone rating The 4 Empires (Part 1 German)
- 07/04/16
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live part 1
- 04/01/16
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 04/01/16
1
Sporepoints from someone playing Rainbowgate
- 11/14/15
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 3
- 10/24/15
1
Sporepoints from someone rating K´s Hell Adventure 2(german)
- 06/28/15
1
Sporepoints from someone playing K´s Hell Adventure 2(german)
- 06/28/15
1
Sporepoints from someone rating The Parcour [Remake]
- 06/25/15
1
Sporepoints from someone rating Early Earth Adventure(German)
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone playing Early Earth Adventure(German)
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live Part 3
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 3
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone playing K´s Hell Adventure(german)
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone rating K´s Hell Adventure(german)
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone rating Rainbowgate
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 2
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live Part 2
- 06/24/15
1
Sporepoints from someone rating The 4 Empires (Part 1 German)
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone rating Spacegate
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone rating Elemente des Lebens Teil 3
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone playing Elemente des Lebens Teil 2
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone rating Elemente des Lebens Teil 2
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone rating Elemente des Lebens Teil 1
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone playing Early Earth Adventure(German)
- 06/05/15
1
Sporepoints from someone playing K´s Hell Adventure(german)
- 06/05/15
1
Sporepoints from someone playing Dungeon Runner!
- 05/26/15
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 05/10/15
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 03/15/15
1
Sporepoints from someone playing Early Earth Adventure(German)
- 03/11/15
1
Sporepoints from someone playing The Parcour
- 11/02/14
1
Sporepoints from someone rating Dungeon Runner!
- 07/21/14
1
Sporepoints from someone playing Dungeon Runner!
- 07/21/14
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 06/13/14
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 06/11/14
1
Sporepoints from someone rating The Parcour [Remake]
- 05/11/14
1
Sporepoints from someone playing Elemente des Lebens Teil 1
- 02/09/14
1
Sporepoints from someone rating Early Earth Adventure(German)
- 07/10/13
1
Sporepoints from someone playing Early Earth Adventure(German)
- 07/10/13
1
Sporepoints from someone rating Rainbowgate
- 07/09/13
1
Sporepoints from someone playing Rainbowgate
- 05/25/13
1
Sporepoints from someone rating Rainbowgate
- 05/25/13
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 05/25/13
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 05/25/13
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 02/28/13
1
Sporepoints from someone rating The Wet Race (German
- 02/06/13
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 01/13/13
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 01/12/13
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 12/23/12
1
Sporepoints from someone playing K´s Hell Adventure(german)
- 11/26/12
1
Sporepoints from someone playing Dungeon Runner!
- 11/22/12
1
Sporepoints from someone rating The Wet Race (German
- 11/22/12
1
Sporepoints from someone rating K´s Hell Adventure(german)
- 11/10/12
1
Sporepoints from someone playing K´s Hell Adventure(german)
- 11/07/12
1
Sporepoints from someone rating K´s Hell Adventure(german)
- 11/07/12
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 3
- 11/01/12
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live Part 3
- 11/01/12
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 2
- 11/01/12
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live Part 2
- 11/01/12
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 11/01/12
1
Sporepoints from someone playing Spacegate
- 10/30/12
1
Sporepoints from someone rating Spacegate
- 10/30/12
1
Sporepoints from someone rating The Parcour
- 10/30/12
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 10/30/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 10/21/12
1
Sporepoints from someone rating Spacegate
- 10/07/12
1
Sporepoints from someone playing Early Earth Adventure(German)
- 10/03/12
1
Sporepoints from someone rating Early Earth Adventure(German)
- 10/03/12
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 09/25/12
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 09/12/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 08/30/12
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 08/30/12
1
Sporepoints from someone rating Speedgate(fixed)
- 08/13/12
1
Sporepoints from someone rating The Parcour
- 07/27/12
1
Sporepoints from someone playing Toxic
- 06/19/12
1
Sporepoints from someone rating Toxic
- 06/19/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 05/10/12
1
Sporepoints from someone playing Elemente des Lebens Teil 2
- 04/15/12
1
Sporepoints from someone rating Elemente des Lebens Teil 2
- 04/15/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 04/14/12
1
Sporepoints from someone rating Rainbowgate
- 03/15/12
1
Sporepoints from someone rating The Parcour [Remake]
- 03/10/12
1
Sporepoints from someone rating The Parcour [Remake]
- 03/03/12
1
Sporepoints from someone rating Toxic
- 03/03/12
1
Sporepoints from someone playing Elements of Live Part 2
- 03/03/12
1
Sporepoints from someone rating Rainbowgate
- 03/01/12
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live Part 3
- 02/26/12
1
Sporepoints from someone rating Elements of Live part 1
- 02/23/12
1
Sporepoints from someone rating Dungeon Runner!
- 02/23/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 02/13/12
1
Sporepoints from someone playing Speedgate(fixed)
- 01/11/12