Iraultza87's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 2844
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 11/21/17
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 06/07/15
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 03/08/15
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 01/01/15
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 01/01/15
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 08/14/14
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 08/14/14
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 08/12/14
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 06/20/14
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 06/20/14
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 02/01/14
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 08/13/13
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 08/13/13
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 07/25/13
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 01/02/13
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 01/02/13
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,01
- 12/30/12
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 12/22/12
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 05/21/12
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 05/20/12
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 04/19/12
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 03/17/12
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 12/30/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 08/22/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/28/11
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 07/28/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/04/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 06/20/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 04/02/11
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 04/02/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 03/19/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 03/06/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 03/06/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 01/29/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 01/29/11
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 01/29/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 01/09/11
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 01/09/11
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 12/05/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 12/03/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 12/02/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 12/02/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 11/30/10
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 11/29/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,01
- 11/14/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 11/14/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 11/13/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,01
- 11/05/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 08/29/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,01
- 08/19/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 08/10/10
1
Sporepoints for rating Alien Safari by poisson14
- 08/05/10
1
Sporepoints for rating Gravitonga Racing by Parkaboy
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating Danger Beach by ryan096
- 08/02/10
51
Sporepoints for playing Danger Beach by ryan096
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating 5-Trial Run by Rebecca1208
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating ice maze by joenoonooj
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating Making a Creature by Rebecca1208
- 08/02/10
53
Sporepoints for playing Alespe by Rebecca1208
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating Alespe by Rebecca1208
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating UBD~Gears Of Spore (Day One) by Dirtymeat
- 08/02/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 08/02/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 08/02/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/30/10
36
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/30/10
15
Sporepoints for playing by
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/18/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 07/18/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 07/01/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 07/01/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 07/01/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 06/30/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 06/30/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 06/27/10
1
Sporepoints for rating A new Guardian by G3NJI
- 06/23/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 06/21/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 06/21/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 06/17/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 05/25/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 05/25/10
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 05/25/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 05/25/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 05/22/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,01
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum V1,02
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum V1,02
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 05/16/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 05/14/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 05/14/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 05/14/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 05/14/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 05/14/10
1
Sporepoints from someone playing IAE
- 04/15/10
1
Sporepoints from someone rating IAE
- 04/15/10
1
Sporepoints from someone playing Enter the Toletum (beta)
- 04/15/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 04/15/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum
- 04/09/10
1
Sporepoints from someone rating Enter the Toletum (beta)
- 04/09/10