Figirl99's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 265
1
Sporepoints for playing by
- 06/18/12
15
Sporepoints for playing CharChar's Tale PART 4 by ChookGirl
- 06/17/12
1
Sporepoints for rating CharChar's Tale PART 4 by ChookGirl
- 06/17/12
1
Sporepoints for rating CharChar's Tale PART 3 by ChookGirl
- 06/17/12
15
Sporepoints for playing CharChar's Tale PART 3 by ChookGirl
- 06/17/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 06/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 06/17/12
15
Sporepoints for playing CharChar's Tale PART 1 by ChookGirl
- 06/17/12
1
Sporepoints for rating CharChar's Tale PART 1 by ChookGirl
- 06/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/17/12
1
Sporepoints for rating SeaWorld I by ChookGirl
- 05/16/12
9
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
12
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 05/16/12
1
Sporepoints from someone playing PIE ASSAULT!!!!!!
- 04/26/12
1
Sporepoints from someone playing Fishy!
- 04/25/12
1
Sporepoints from someone rating Fishy!
- 04/25/12
1
Sporepoints from someone rating Fishy!
- 04/25/12
1
Sporepoints from someone playing Fishy!
- 04/25/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/24/12
1
Sporepoints from someone playing Fishy!
- 04/23/12
1
Sporepoints from someone rating Fishy!
- 04/23/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/23/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/23/12
15
Sporepoints for playing The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/23/12
1
Sporepoints for rating The Curse of Crimsor by ChookGirl
- 04/23/12