Elite1337's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 115
1
Sporepoints for playing by
- 10/02/10
40
Sporepoints for playing Eaten! by ericDartist
- 02/10/10
1
Sporepoints for rating Eaten! by ericDartist
- 02/10/10
1
Sporepoints for playing by
- 07/11/09
1
Sporepoints for rating by
- 07/11/09
1
Sporepoints for playing by
- 06/30/09
1
Sporepoints for playing by
- 06/25/09
1
Sporepoints for rating by
- 06/25/09
25
Sporepoints for playing Habse Tribe by Protoderm
- 06/25/09
40
Sporepoints for playing Shrunken! by Wc3Gamer
- 06/25/09
1
Sporepoints for rating by
- 06/25/09
1
Sporepoints for rating by
- 06/25/09
1
Sporepoints for rating by
- 06/25/09